TURER OG AKTIVITETER

Innhold

Turforslag i oktober
Ta et valg for friluftslivet – 11. september
Bømarsjen går i Breisås – 17. september
Sopptur – mandag 28. august
Lifjell på tvers – søndag 20. august
Møteplass i Hellerdalen søndag 18. juni
Vårtur under Askiltfjellet
Lifjell på langs – søndag 5. mars
Turforslag i februar
Skifest på Lankåshaugen – søndag 5. februar
Turforslag i januar

Ta høstturen til Høyslass – Bruskor området

Populær rundtur 4.5 km

Turen til Høyslass er er en middels krevende fottur og fin trimtur for den som vil gå på litt. Vår anbefaling er å starte turen fra parkeringsplassen ved travbanen. Herfra tar du en traktorvei som går inn ved oppslagstavla Turlaget har satt opp. Du følger denne veien ca 150 m hvor det tar av en sti inn til venstre. Stien er tydelig skiltet med Høyslass. Stien går i sløyfer oppover i det relativt bratte terrenget. Stien er delvis dekket med gras og grus, men det er også partier med fin skogbunn som er myk å gå på, og noen partier med fjell mot toppen. Stien er ganske brei mange steder, men går også i mer skogsterreng og over hogstflater. Du vil komme til et kort bratt parti på stien hvor Turlaget har satt opp et tau du kan dra deg opp med og støtte deg med. Det er gode muligheter for å finne både sopp, blåbær og tyttebær på turen om du går på den rette årstida.

Fra parkeringen og opp til toppen er det 235 høydemeter. Svingene på stien gjør at stigningen ikke blir veldig bratt. Underveis til toppen får du fin utsikt til Gygrestolen i Eikjabygda mot sør. På toppen får du fin utsikt til Lifjell, deler av Øvrebø og over til Bruskor. Her har Turlaget en postkasse du kan skrive deg inn i.

Når du skal ned igjen er det flere muligheter. Alle alternativene er godt skiltet. Vi anbefaler å starte nedturen på samme sti som du kom opp fram til det bratte partiet med tau. Etter at du har kommet deg ned der, er det et stiskille. Her tar du stien til venstre, mot travbanen og Nordbøåsen.  Et skilt viser retningen. Denne stien går i skogsterreng. Følg den til du kommer nesten ned til Lysløypa. Her tar du stien som går østover mot travbanen og parkeringsplassen. Du har lysløypa og skiskytterarenaen på venstre side. Dette er en fin og populær rundtur. Turens lengde er på ca 4,5 km.

Stor rundtur 8 km

Dersom du ønsker å gå en lengre rundtur er det mulighet for det. Du kan for eksempel gå fra toppen av Høyslass og videre til Bruskor. Stien er skiltet ved flere stiskille, og merket hele veien. Enkelte partier kan være litt utfordrende, men helt overkommelig om man tar det litt forsiktig. Det er mange fine rasteplasser underveis.

Når man er på toppen av Bruskor, ca 400 moh, har man flott skue over Lifjell mot nord, og i retning mot Bø og mot Seljord. Her er det også en kasse med bok man kan skrive seg inn i. Videre går stien nedover mot Forberg. Man kan følge sti helt ned til riksvei 36 og avslutte turen der om man ønsker, eller følge skilting mot bygdeborgen Trellsborg. Det er en gammel forsvarsborg hvor turlaget har satt opp en informasjonstavle det er verdt å lese. Turen går videre mot Nordbøåsen og travbanen for å komme tilbake til bilen der. Siste del av turen går på samme sti som er beskrevet på rundturen fra Høyslass.

Klikk på bildet for å se på kartet med turforslag.

Kart

Se på «Turkart Midt-Telemark». Klikk og zoom i kartet og få informasjon.
Ta med dette turkartet ut på mobilen og naviger med GPS. Les mer….

Kommunevalget 2023
Ta et valg for friluftslivet

Partiprogram 2023
Betyr det noe for deg hva lokalpartiene mener om friluftsliv? Bø turlag har lest alle programmene for deg. Her får du vite hva de mener – og ikke mener – om friluftsliv i kommunen vår.

Bø turlag skal fremme det enkle friluftslivet. Nedbygging av arealer reduserer muligheten for mange til å utøve friluftsliv. Dette gjelder særlig lett tilgjengelige turområder. Vern av naturmangfold, kulturminne, kulturmiljø og grøntstruktur er vesentlig for friluftslivet. Viktige opplevelseskvaliteter kan være urørt eller lite berørt natur, nærhet til vann, mangfold av fugle- og dyreliv og fravær av støy.

Bø turlag sendte brev til alle partiene i kommunen og ba dem om å inkludere friluftslivspolitikk i partiprogrammene sine. Vi foreslo noen prinsipper som kan bidra til å sikre viktige turområder for ettertida:

  • Prioritere bevaring av småveger, grønne korridorer og nærfriluftsområder.
  • Prioritere bevaring av relativt flate, lysåpne og lett tilgjengelige turområder.
  • Bruk av «markagrense» mot viktige friluftsområder, f.eks. på Lifjell.

Vi ba også partiene om å følge planene de selv har vedtatt, blant annet ved at «Hensynssoner for friluftslivet» faktisk respekteres.

Vi har valgt å avgrense oss, når vi kommenterer partiprogrammene. Derfor vil flere av punkter om natur- og miljøvern (f.eks. biologisk mangfold) ikke bli med i denne vurderingen. For mange har dette stor betydning for naturopplevelsen. Det partiene ikke sier noe om i sine programmer har vi heller ikke behandlet.

Overordnet – hvilken plass har friluftslivet i programmene?

Fire partier, Miljøpartiet de grønne, Venstre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har friluftsliv i en kapitteloverskrift, mens de andre partiene skriver om friluftsliv i forbindelse med klima og miljø. Unntatt fra dette er, oppsiktsvekkende og skuffende nok, Krf og Høyre som knapt mener noe som helst om friluftsliv. Arbeiderpartiet vil ha en egen plan for natur- og friluftsliv, mens MDG går til valg på et interkommunalt friluftsråd. Rødt har et programpunkt om at vedtatte planer skal følges.

Nærfriluftslivet

Vi er glade for å konstatere at alle partiene (unntatt H) har formuleringer om å bevare turområder nær der folk bor. SV, Ap, MDG og SP er også konkrete og vil bevare eller utvikle turmulighetene ved Evju, Farstad og Kjærlighetsstien, mens Frp vil fremme friluftslivet langs hele vassdraget. Videreutvikling av gang- og sykkelveger, som kan ha betydning for turmuligheter nær der folk bor, trekkes fram av Ap, V og SP. Også Krf nevner dette, men begrunner det med å sikre trygge skoleveger. Høyre går inn for sykkelveg mellom Gvarv og Akkerhaugen.

Venstre har, som det eneste partiet, tatt vårt innspill om «markagrense» til følge. De vil vurdere dette også for andre viktige friluftsområder i kommunen, som Folkestadmogane, Bergenåsen, Sauheradfjella og Breisås, og dermed sikre åpne, lett tilgjengelige områder for framtida.

Lifjell

Kommunen jobber nå med en kommunedelplan for Lifjell. Rødt og SV sier et klart nei til flere hytter, mens MDG, Venstre og Senterpartiet vil ha byggegrense/markagrense. Frp vil ha flere hytter på fjellet, mens SP vil ha «en balansert utvikling». Frp vil også ha snøskuterløyper, mens MDG ikke vil tillate motorisert ferdsel i utmark.

Endret arealbruk – vern eller utbygging

Forslag om solcelleanlegg i nærfriluftsområder skapte mye engasjement i kommunen i vår, men ble droppet på grunn av stor, folkelig motstand. Rødt, MDG og Frp vil ha et totalforbud mot solcelleanlegg (og vindkraft) i naturområder, mens SV, Venstre, Senterpartiet og Høyre åpner for dette, der det ikke er i konflikt med natur- og friluftsinteresser eller møter stor folkelig motstand.

Oterholtfossen er viktig for friluftslivet. Den skal vernes, mener Rødt og MDG, mens Senterpartiet vil vurdere løsninger for oppgradering av kraftverket.

I vår og sommer har det vært store flatehogster i viktige turområder, som Folkestadmogane og Breisås (der det også er bygget skogsbilveg nesten inn til Åstjønn). Slike større inngrep reduserer opplevelseskvalitetene for friluftslivet. Senterpartiet vil «legge til rette for effektiv saksbehandling av søknader for traktorveger, leggeplasser og hogst ovenfor vernskoggrensen». Rødt vil ha meldeplikt for all hogst og sier nei til flatehogst som driftsform i kommunen.

Forsøpling

Randsonene i flere av kommunens turområder skjemmes av ulovlig søppel, der det skjer lite eller ingenting for å få det fjernet. Som eneste parti vil MDG ha sanksjoner mot villfyllinger.

Bø Turlag ønsker alle et godt valg!

Bømarsjen – søndag 17. september

Bømarsjen 2023. (Klikk på bildet for å se på stort kart)

Bømarsjen går i Breisås. Kort løype 6.5 km. Lang løype 11.5 km. Møt opp på parkeringsplassen ved Studentheimen i Breisås mellom kl 10-12.

Deltakerne på kort løype parkerer ved bommen på den nye vegen. Den går opp til toppen av åsen. Dersom det blir fullt på denne parkeringsplassen, blir deltakerne kjørt opp til denne plassen fra start/mål ved Studentheimen.

De som har parkert ved vegbommen må, på tilbakeveien til parkering ved vegbommen, ta en merket avstikker bort til bilen ved vegbommen fra løypa. Deretter må de huske på å kjøre ned til Studentheimen for registrering! De som ble kjørt opp, må gå på egne bein ned til Studentheimen. Denne løypa blir da nesten 1 km lengre. Denne stien følger traseen til lang løype til mål, som kartet viser.

Parkering, start og mål

Dette skjer på parkeringsplasen ved Studentheimen i Breisås:

Registrering ved start frå kl 10.00 til kl 12.00.
Pris: Vaksne kr 50, barn kr. 20, familie kr. 100.
Vipps eller kontant. Vi har ingen vekslepenger!

Registrering ved mål: seinast kl 16.00.

Møteplass

Møteplassen ved Åstjønn er åpen fra kl 10.20 til kl 14.00. Vi byr på bål-kaffi, saft og noe til. Ta og med niste. Hesteskokasting og tid til god prat med kjente og ukjente.

Klikk på bildene for å se større bilde

Sopptur – mandag 28. august

Lyst til å lære mer om sopp? Møt fram på Bø torg kl. 17. Ta med kniv og korg, ikkje plastpose. Soppen blir kontrollert etter turen. Enkel kveldstur.

Turleiar er soppsakkyndig:
Bjørn Steen tlf. 99 39 56 64.

Klikk på bildene for å se større bilde

Lifjell på tvers – søndag 20. august

AVLYST
Me må beklagelegvis avlyse turen pga for mykje regn natt til sundag. Dette er ein villmarkstur og blir ikkje særleg triveleg i blauta. 4 km er i lauvskog. 4 km i myr og hei terreng. 4 km nedover berg og glatte parti.
Har du betalt for turen med VIPPS og glemt å oppgi telefonnummer – gi beskjed til kasserar Jarle Tyvold, tlf.: 92 44 82 85

Lifjell på tvers er ein krevjande villmarkstur i vestre hjørnet av Lifjell. Turen startar ved Reinstaul og følgjer Borkebudalen eit stykke, før me stig opp mot høgfjellet og følgjer kanten av Lifjell ut mot Seljordsvatnet. Her er små vatn og eit fint og småkupert terreng. Ved topp 1202 og Breiøksskaret, svingar me sørover mot Skålbu og Veslestaul og følgjer grusvegen ned til bilane. Sjåførane vil bli kjørt ned og kan plukke opp folka sine etter vegen. Det blir ein del høgdemeter opp og ned, men me vil få oppleva ein nokså ukjent og urørt flik av Lifjell som få har vandra i før.

  • Bindande påmelding skjer ved betaling til «Bø turlag arrangement» på Vipps 568923
  • Påmelding seinast torsdag 17.8.
  • Kr. 100,- for medl. og kr 150,- for andre.

Praktisk informasjon

Samkjøring i privatbilar frå Bø Torg kl. 08.30 til Manheimstrondi. Derfra er det busstransport vidare til Reinstaul. Atterhald om uver!
Arrangør: Bø turlag og Seljord turlag. Turleiarar Hans Inge Hagen (Seljord turlag), tlf. 95065738 og Tor Lønnestad (Bø turlag), tlf. 91511154.

Klikk på bildene for å se større bilde.

Møteplass i Hellerdalen – søndag 18. juni

Bli kjent med natur og kultur i Hellerdalen og turmål på Lifjell. Kristian Rantala og Gunleiv Brukås orienterer.

Bø Turlag er til stede i Hellerdalen mellom kl 12 – 15 søndag 18. juni. Vi merker ikke stiene fram til møteplassen i Hellerdalen. Finn fram til Hellerdalen på egenhånd med kart papir/PDF kart eller kart på mobilen. Se turalternativ 1 – 3 under.

Vi tilbyr også turfølge på en rundtur til Hellerdalen. Dette tilsvarer turalternativ 2 og 3 under. På denne rundturen vil vi demonstrere bruk av vår kart-app på mobil «Field Maps». Vi demonstrerer bruk av kompass sammen med kart/mobilkart. Ta med kompass. Last ned turkart over dagens område på mobilen. Se hjemmesida: «Turkart på mobilen».

  • Avreise fra Bø Torg kl 09.00.
  • Turleder for rundturen: Arne W Hjeltnes, tlf.: 46451850.

I Hellerdalen finner du flere fasinerende steinformasjoner – et minne fra siste istid. Vi tar en titt på: Hellerdalshyrkja, Hellerdalsbolten og en steinheller egna til overnatting og ly for været. Falkefjell er verd en avstikker.


Turalternativ 1

4.5 km og knapt to timer gangtid. Følg rødmerka sti fra Jønnbu gjennom Anebudalen og Oksladalen. Videre forbi Nybusetra og opp Hellerdalen.

Turalternativ 2

4.3 km og litt over to timer gangtid. Fra Oterholt, opp Liheia og inn Limarka på bomveg til parkering Røytejuv. Herfra er det bratt oppstigning på rødmerka sti og videre opp Valjuvet i retning Holmen. Ta av på lite synlig, umerka sti over Gjuvsåa opp til Kloppsteintjønna/Klokkesteintjønna. Her anbefales vi kartappen vår. Videre ned Hellerdalen på rødmerka sti. 

Turalternativ 3

3.2 km og to timer gangtid. Den korteste, men bratteste traseen. Følg bomveg inn Limarka øverst i Liheia. Kjør 100 m forbi Lislestulvaet – brua over Gjuvsåa. Parker på samlingsplass for sauesanking på venstre side av vegen. Følg traktorveg fra Lislestulvaet forbi Lienstul og Lislestul og så på tydelig sti opp øst for Falkefjell til Nybusetra. Videre opp Hellerdalen. Alternativ 2 og 3 kan kombineres som en rundtur. Vi tilbyr turfølge på denne rundturen. Se kapittel nr to over.

Klikk på bildene for å se større bilde.

Vårtur under Askiltfjellet

Klikk for å åpne kartet «Turforslag i april».

I april foreslår vi å utforske deler av stinettet som vedlikeholdes av Gvarv turlag. I den bratte, solrike lia mellom Grønlia i vest og Kisebekken i øst kommer våren tidlig. Her møter du de første blåveisene og kanskje ser du tysbast? I lia er det stier i mange etasjer og rike muligheter for å gå både lange og korte, bratte eller flatere rundturer i Gvitflåg, Tørrskanken, Skåvegen og Grønlia. Nederst i lia er det tydelige stier som ikke er merka. Vil du ikke gå så bratt, er disse et godt alternativ.
Stiene går både i åpen furuskog og i et mer trolsk terreng med store steinblokker og tettere skog. Det er mange fine plasser med utsikt over Bø og Gvarv – Nes. Det er fremdeles vått og noe is og snø her og der, kanskje smart å ta med brodder?

Du kommer inn i terrenget fra tre parkeringer, ved Kleiva, Rukanvegen og Lindelia. Stien fra Kleiva er trolig den minst tilgjengelige så tidlig på året.

Interaktivt kart

Se: «Turstiar på mobilen» med informasjon om kart på app og i nettleser.

Klikk på bildene for å se større bilde.


Lifjell på langs – søndag 5. mars

Hollane mot Røysdalsnuten. Foto: Arne W Hjeltnes.

Skitur Grimås – Hollane – Jønnbu. Krevjande høgfjellstur på 25 km. Maxitaxi frå Jønnbu kl. 08.45 eller Bøgata (ved Bø Blad) kl. 09.05.

Viss du vil ha følgje over fjellet, gi beskjed om dette til turleiar på Grimås parkeringsplass eller i maxitaxi. Alle andre tar turen over fjellet på eige ansvar. Atterhald om dårleg vêr. Vel møtt til ein flott høgfjellstur med Bø Turlag! 

Deltakaravgift

Pris for medlemmar av Bø turlag og studentar kr. 175, barn/ungdom u/18 år kr. 100, andre kr. 300.

Påmelding

Dei første 64 som Vippsar før påmeldingsfristen, har garantert plass i maxitaxi. Viktig! Oppgi namn og telefon i «skrivefeltet «Skriv en liten melding«. Påmelding seinest, tirsdag xx. mars på Vipps: 568923.
Turleiar: Terje Wold, tlf. 91580007.

Eventuell tilbakebetaling på Vipps for de som ikke får plass på turen, skjer etter at turen er ferdig. Etter påmeldingsfristen vil vi ikke betale tilbake deltakeravgift, unntatt ved avlysing eller at vi får fylt opp den ledige plassen.

Bø Turlag på veg mot Blomtjønnan. Foto: Arne W Hjeltnes.
  • Fulltegnet
  • Dessverre ingen ledige plassar

Omtale

Turen frå Seljord til Bø over Lifjell er om lag 25 km lang. Den byr på eventyrleg vinterlandskap og nok oppover- og nedoverbakkear til alle! Vi tar oss god tid, tar pausar når vi treng og tar lunsj på Hollane. Ta med godt med mat og drikke og det du treng for ein utedag på Lifjell. Vel tilbake på Jønnbu kan vi gjerne runde av turen med middag på Lifjellstua. 

Vi set opp buss/maxitaxi frå Jønnbu via Bø sentrum til Grimås.  Dei startar frå Jønnbu. Det er derfor lurt å ha eigen eller andre sin bil på Jønnbu med tanke på heimturen. Det blir og høve til å gå på i Bøgata ved Bø Blad eller langs bussruta elles – etter avtale med turleiar.  

Løypemaskin køyrer over fjellet laurdag. Det er stikka løype frå Grimås til Jønnbu så det blir høve til å gå i eige tempo og bruke dagen over fjellet. 


Turforslag i februar

Skitur til Vihus og Stavsholtmyrene

Vi kan ikke unngå å anbefale skiturer når forholdene både nede i bygda og i høyden er så flotte. Nå kan du gå på ski på jordene, på fjellet og midt i mellom. Bø løypelag melder om fine forhold i Vihusløypa og løypa fra Liheia. Det er mulig med flere forskjellige turvalg i dette området. Her er det flott å gå, sjøl om det skulle være ruskevær oppe på fjellet.

Vihusløypa starter litt ovenfor Lifjell kunstsenter (tidl. turisthotell). Her er det parkering, men hit kan du også bestille buss (Farte hent meg). Vil du ikke gå så langt er det en flott tur på tre kilometer inn til Vihussetra. Her er det god plass til rasting og skileik. Fortsetter du videre innover og oppover kommer du inn på løypa fra Liheia. Så kan du gå noen nydelige runder på de åpne og vakre Stavsholtmyrane. Dette store myrområder er vernet for å ta vare på den næringsfattige nedbørsmyra.

Stavsholtmyrane kan også nås fra Liheia. Her er det parkering like ved bommen. Løypelaget har også kjørt løype forbi Åsstul og Tromfoss til myrene, sånn at det er mulig å gå en runde. Se kartet for mer informasjon. Og vil du ha en mye lengre tur kan du gå både nede i bygda og i Vihus-/Liheialøypa, for nå er det sammenhengende løypenett.

Benytt anledningen!
God tur!

Klikk på bildene for å se større bilde


Skifest på Langkåshaugen

Søndag 5. februar fra kl 11.00
Vi feirer det gode skiføret nede i bygda! Møt oss ved Fossheimvegen på nordsida av Bergenåsen etter kl 11 på søndag 5. februar. Gå etter lukta!

Bø Løypelag arrangerer en møteplass på Langkåshaugen for alle som er glad i å gå på ski. Løypelaget viser fram diverse løypemaskiner. Skiløypene fra Sandvoll, over Lankåshaugen og rundt Forbergåsen blir nypreparert. Meterologene lover bra vær og føre. Brukås Sport stiller opp på møteplassen med smøreutstyr. Bø turlag serverer gratis vafler, kaffe og saft for løypelaget – fra kl 11 – og så lenge vi har noe å tilby.

Vi anbefaler parkering ved Sandvoll, Bø VGS og Bø Museum. Mange biler i Bergenvegen blokkerer utkjøring fra eiendommene til Bergenvegen. Her er det nå parkering forbudt. Håper alle respekterer dette.

Velkommen alle som kan krype og gå!

Klikk på bildene for å se større bilde


Turforslag i januar

Turforslag i Bø sentrum, januar 2023
(klikk på bildet)

Turlaget vil komme med eit forslag til tur kvar månad. I januar føreslår vi sentrumsnære turar for dei som ikkje går på ski. Det har komme mykje sno, så stiane som ikkje er brøyta kan være vanskeleg framkommelege. Tek du turen? Post gjerne bilde i kommentarfeltet på Facebook til Bø Turlag.

Bøhamna

Mellom Gullbring studentheim, kyrkjene og Universitetet er eit fint turområde. Det er fleire stiar i området. Hausten 2022 merka Bø Turlag stien frå Studentheimen, opp Bøhamna til kyrkjene, over kyrkjegarden tilbake til Gullbringområdet og Universitetet.
Stien går i tett lauvskog. Det er god stigning frå Studentheimen og opp til Bøhaugen. Frå komposthaugen, på vestsida av kyrkjrgarden går stien tilbake til Gullbringområdet.

Evjudalen

Frå Universitetet v/Lundevegen tek det av ein sti ved brua over Borgjaevju forbi Robekkdammen. (Det går sti på begge sider av bekken). Stien går via Gullbring kulturanlegg til alle gangvegar i Evjudalen.

Molandrunden og Kyrkjerunden

Går ein Kyrkjevegen frå Sentrum, forbi Grauteknapp og kyrkjene, kjem ein til Skyttarvegen. Tek ein av til Rokkemakarvegen (denne vegen har gjennomkøyring forbudt), møter ein Gregars veg. Ved enden av denne vegen kjem ein att på Kyrkjevegen. Eit kortare alternativ er Kyrkjerunden, der ein kan gå ned på riksvegen og følge gangvegen tilbake til sentrum. Dette er turar i vakkert kulturlandskap.

Ønskjer du turfølgje?

Kvar tysdag heie året går det fleire rusleturar på same tid ut ifrå Gullbring. Les meir ….
Og kvar tysdag heile året går det ein trilletur – ofte i dette området. les meir ….